Ravikeskus Keskinen | Ylivieska

Säännöt

Säännöt

Pohjanmaan Ravi ry:n säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Ravi r.y. ja sen kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Ylivieskan kaupunki ympäristökuntineen.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on koota Pohjanmaan hevosenkasvattajat ja raviurheilun harrastajat järjestettyyn yhteistoimintaan hevostalouden yleisten edellytysten ja raviurheilun edistämiseksi sekä jäsentensä vapaa-aikatoiminnasta huolehtimiseen.
Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys:
1. jakaa kannustuspalkintoja raveissa sekä jalostuksessa kunnostautuneille henkilöille.
2. järjestää ravikilpailuja ja hevosnäyttelyitä ilman myyntitarkoitusta.
3. järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia.
4. järjestää retkiä, juhlia yms. tilaisuuksia.
5. toimii muillakin vastaavilla tavoilla.
Yhdistys voi myös omistaa ja hallita kiinteistöjä toimintaansa varten sekä osakkeita ja osuuksia toimintansa tukemiseksi. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä yhdistyksen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen ja yhdistyksen tarkoitusta kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenhakemus tulee toimittaa hallitukselle 31.10. mennessä, jotta jäsen voi saada äänioikeuden saman vuoden syyskokouksessa. Jäsenen äänioikeus alkaa jäseneksi hyväksymisen ja jäsenmaksun maksamisen jälkeen. Yhdistyksen hallitus merkitsee jäsenen yhdistyksen jäsenluetteloon kahden viikon kuluessa jäsenmaksun maksamisesta. Varsinaiseksi jäseneksi liittymisestä peritään ainaisjäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajan ja kunniajäseniä, joista päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

4 §
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainitulla perusteilla. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 §
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa, hallituksen niin halutessa, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai tilintarkastaja sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

6 §
Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan jäsenille yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla, joko julkaisemalla kutsu syyskokouksen päättämässä lehdessä tai päättämissä lehdissä tai lähettämällä kutsu kirjallisesti jäsenille. Kutsu kokouksiin on toimitettava aikaisintaan kuukausi ennen kokousta ja viimeistään viikko ennen kokousta.

7 §
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Äänestyksissä äänten mennessä tasan, voittaa puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa, jotka tasan päättyessään ratkaistaan arvalla. Vaadittaessa on äänestykset toimitettava suljetuilla lipuilla. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi aiotut jäsenten tekemät aloitteet on toimitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

8 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Toimitetaan kokouksen järjestäytyminen.
2. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle.
4. Valitaan kulumassa olevalle vuodelle yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla vähintään HTM, ja tälle varamies jonka tulee myös olla HTM, tarkastamaan yhdistyksen hallintoa ja tilejä.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Toimitetaan kokouksen järjestäytyminen.
2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
3. Vahvistetaan talousarvio sekä ainaisjäsenmaksu seuraavaa vuotta varten.
4. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.
5. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauksista.
6. Valitaan edustajat seuraavan vuoden kokouksiin.
7. Päätetään kokouskutsulehti tai -lehdet.
8. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen esille ottamat tai jäsenten esittelemät ja hallituksen valmistelemat asiat. Yhdistyksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sekä kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkistajaa tarkastavat.

9 §
Yhdistyksen hallitukseen, jonka toimikausi on kalenterivuosi, kuuluu puheenjohtajan lisäksi (8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee syyskokous vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi. Vuosittain on aina puolet hallituksen jäsenistä erovuorossa. Hallituksen jäseniä valittaessa on yhdistyksen jäsenten alueellinen jakautuminen pyrittävä ottamaan huomioon. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä on saapuvilla, Hallituksen kokouksissa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt. Hallitus voi keskuudestaan sekä kutsumistaan asiantuntijoista asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan pysyviä tai tilapäisiä valio- ja toimikuntia
valmistelemaan käsiteltäviä asioita tai hoitamaan jotakin erityiskysymystä.
Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksissa taikka sähköpostilla taikka muut sellaista viestintä käyttäen joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana.

10 §
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on mm.
- edustaa yhdistystä
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat
- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
- hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, sekä huolehtia tilinpäätöksen laatimisesta kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä
- huolehtia talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimisesta
- hoitaa toimintakertomuksen laatiminen
- päättää jäseneksi hyväksymisestä ja mahdollisesta erottamisesta
- päättää vakituisen henkilökunnan työhön ottamisesta ja erottamisesta sekä vahvistaa näiden palkkaedut
- hoitaa muut hallituksen toimialaan kuuluvat tehtävät. Hallituksen kok1ouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteerinä toimiva henkilö allekirjoittavat.

11 §
Yhdistyksen toiminnanjohtaja hoitaa hallituksen valvonnanalaisena yhdistyksen juoksevia asioita ja näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten ja hallituksen tekemien päätösten mukaisesti. Toiminnanjohtaja ottaa ja erottaa tilapäisessä ja osa-aikaisessa työsuhteessa yhdistykseen olevat henkilöt.

12 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Edellisen kalenterivuoden tilit on jätettävä helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen siihen määräämät toimihenkilöt kaksi aina yhdessä.

14 §
Päätökseen, jolla yhdistys puretaan tai näitä sääntöjä muutetaan, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava sääntömääräinen kokous. Purkamisehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan mahdolliset varat yhdistyksen viimeisessä kokouksessa tehtävän päätöksen mukaan johonkin toimialueen raviurheilua ja hevoskasvatusta edistävään toimintaan.

15 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia sekä muuta yhdistystä koskevaa lainsäädäntöä.